Súkromná základná umelecká škola poskytuje aktualizačné a rozširujúce vzdelávanie v zmysle platnej legislatívy.Usmernenie k platbe školného

Platba a úprava výšky školného sa bude riešiť po otvorení škôl.