Dôležitý oznam!!!

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

Dovoľte, aby sme Vám predstavili novú webovú stránku našej Súkromnej základnej umeleckej školy. 

https://szusskalite.sk/ 

Budeme Vás prostredníctvom nej od 1.4.2021 o všetkom informovať. Aktuálne informácie, prosím, už hľadajte tam.
Oznam: Všetky potrebné informácie a materiály k dištančnému vzdelávaniu nájdete v sekcii DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.SZUŠ Skalité Kudlov Vám prináša Virtuálny Vianočný koncert priamo z domu do domu. 

Toto dielo je výsledkom spolupráce pedagógov, žiakov i rodičov počas dištančného vzdelávania. Patrí Vám všetkým veľká vďaka. Tiež chceme poďakovať pánovi Milošovi Rybárovi, učiteľovi audiovizuálneho odboru, za krásne vianočné spracovanie tohto koncertu. 

Želáme Vám príjemné počúvanie a potlesku na rozdávanie:)


ROZHODNUTIE Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") rozhoduje takto:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
termínoch30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v piatom až desiatom ročníku,
c) stredných školách,
d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) jazykových školách,
f) základných umeleckých školách,


Výňatok z

ROZHODNUTIA 

Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") súčinnosťou od 12. októbra2020do odvolania rozhoduje takto:

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,


Zápis do SZUŠ Skalité

Zápis detí do SZUŠ Skalité bude do 15.9.2020

Oznamy SZUŠ Skalité - Kudlov na školský rok 2020/2021:

Školné.

Z dôvodu prerušeného vyučovania bude školné na nastávajúci šk.rok upravené-znížené nasledovne:

1.polrok-

hudobný odbor 14 euro

výtvarný/tanečný /multimediálny odbor 10 euro

----------------------------------------------------

2.polrok-

hudobný odbor 35 euro

výtvarný/tanečný/multimediálny odbor 25 euro

----------------------------------------------------

Upravené školné platí pre žiakov pokračujúcich v štúdiu v SZUŠ, žiaci ktorí nebudú pokračovať môžu požiadať vedenie školy o vrátenie časti školného (potrebné predložiť doklad o zaplatení školného za 2.polrok).

Rodičia ,ktorí prišli o zamestnanie môžu požiadať vedenie školy o odpustenie školného (potrebný je doklad z úradu práce).

Noví žiaci platia školné v oboch polrokoch v plnej výške!

Odbory.

A tento školský rok budeme pokračovať v odboroch ktoré sú zabehnuté z minulosti:

Hudobný odbor - spev, hra na klavíri, keyborde, akordeóne, heligónke, gitare, husliach, flaute, bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Literárno-dramatický odbor

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby - deti od 5. ročníka ZŠ

Podrobne o odbore nájdete na stránkach:

https://www.szus-skalite.sk/odbor-audiovizualnej-a-multimedialnej-tvorby/

https://www.youtube.com/watch?v=r4cViOV2Xto&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0MJoAw9Dy4HCzotR9tg74w1bmzMmkQViNlCvcHQDejyYLbrkDppgbpF-A

Prihlášky.

Na web stránke https://www.szus-skalite.sk/tlaciva/

V deň zahájenia školského roka 2020/2021 bude k dispozícii pedagóg SZUŠ

Pošleme na základe dopytu na mailovej stránke: szus.skalite@gmail.com

Pošleme po poslaní sms na mobilne čísla 0907 373 230 a 0948 398 211.

Hygiena.

Na základe pokynov Ministerstva školstva, hygienických nariadení SZUŠ zabezpečuje všetky ochranné prostriedky pre učiteľov SZUŠ ako aj dodržiavanie hygienických opatrení k ochrane zdravia detí v čase vyučovania v SZUŠ Skalité.

Záver:

COVID-19 zmenil mnoho v spôsoboch a zvykoch nášho života. Zmenil aj spôsoby a metódy vyučovania.

Nezmenil však naše odhodlanie odovzdávať vedomosti v oblasti umeleckého vzdelávania a nezmenil radosť s práce s Vašimi deťmi.

Preto sa tešíme na otvorenie nového školského roka.

Vedenie SZUŠ Skalité - Kudlov

Rozhodnutie zriaďovateľa.


Na základe rozhodnutia vedenia školy so zriaďovateľom SZUŠ Skalité nebude obnovovať  vyučovanie od 1.6.2020.


Vyučovanie žiakov bude pokračovať dištančnou metódou.

Začiatok individuálneho vzdelávania v SZUŠ Skalité od 1.6.2020 !!!!!!!!!!!!!!
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28.5.2020 sa obnovuje vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od 1.6.2020.

Vyučovanie bude len pre individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Organizácia vyučovania bude upresnená po konzultácii s riaditeľmi Základných škôl.

O ďalšom postupe budeme priebežne informovať.

V zmysle rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga zo dňa 28.4.2020 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ SZUŠ Skalité oznamuje, že nebudú hodnotené niektoré predmety z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

V hudobnom odbore nebudú hodnotené predmety: štvorručná hra, komorná hra, komorný spev, zborový spev.

Vo výtvarnom odbore nebudú hodnotené predmety: grafika, modelovanie a práca s materiálom.

Komisia pre záverečné súšky.


Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Skalité - Kudlov vymenoval členov komisie pre záverečné skúšky.

Zloženie komisie:

Mgr. Romam Capek - predseda komisie

Kristína Urbánková DiS.art. - člen komisie

pedagóg absolventa - člen komisiePrihláška do SZUŠ Skalité-Kudlov na šk. rok 2020/21


V prípade záujmu o umelecké štúdium v našej SZUŠ si môžete stiahnuť prihlášku. Vypísanú a podpísanú môžete:

- odoslať na mailovú adresu školy: szus.skalite@gmail.com

- odovzdať priamo príslušnému p. učiteľovi

- zaslať na adresu školy: SZUŠ Skalité-Kudlov 781, p.o.box 4, 023 14 Skalité


Prihláška na stiahnutie sa nachádza v časti TLAČIVÁ

Prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020
do 10. septembra 2020
.

Konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé

druhy štúdia a odbory oznámime  do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na facebooku SZUŠ Skalité, na tejto
web stránke  a verejne dostupnom mieste.

Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej umeleckej školy sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Učíme na diaľku.

V oddelení - ODBORY SZUŠ sú priame kontakty na učiteľov, ktorý Vás oboznámia s formamy

a spôsobmi vyučovania.

Hudobný odbor

https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI                     https://www.youtube.com/watch?v=AUJuMZQT5w4

https://stream.filharmonia.sk/                                                         https://www.staatsoperlive.com/


Výtvarný odbor:

https://artsandculture.google.com/explore                                   https://www.sng.sk/sk https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/545598-karantena-navstivte-muzea-500-muzei-a-galerii-ponuka-virtualne-prehliadky/?fbclid=IwAR2p3AAHZX1odNwVsG2oU5w-KxSv


Tanečný odbor:

https://www.dancingalonetogether.org/?fbclid=IwAR2dkEMbWuenBjWkaSW4IR2qRUmouF85F1UNQntzV6y8aqfJPS-PVa-GqcM https://www.facebook.com/pg/aidt.co.za/posts/?ref=page_internal                           https://www.youtube.com/playlist?list=PL8BxrjTBdgGkPVw1gjYo9nj7leAoiwSqD

 

Vyučovanie prebieha na základe odporúčaní Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR

a Asociácie základných škôl.

COVID-19: Krízový štáb zavádza prísne opatrenia, zatvárajú sa školy.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/