Milí naši teorkári, tento týždeň vám prinášam ďalšie časti zaujímavých filmov. Teším sa na skoré stretnutie v našej škole. Vaša učiteľka:)

1.-4.ročník 1.časti 

1.-3.ročník 2.časti


Milí žiaci výtvarného odboru, dávame vám do pozornosti novú tému "Ja a koronavírus". Výtvarným prejavom môžete vyjadriť akékoľvek svoje pocity a vnímanie tejto problematiky. Odfotenú prácu pošlite prosím svojej pani učiteľke. Tiež sme Vám k dispozícii na konzultácie postupov. 
SZUŠ Skalité Kudlov Vám prináša Virtuálny Vianočný koncert priamo z domu do domu. 

Toto dielo je výsledkom spolupráce pedagógov, žiakov i rodičov počas dištančného vzdelávania. Patrí Vám všetkým veľká vďaka. Tiež chceme poďakovať pánovi Milošovi Rybárovi, učiteľovi audiovizuálneho odboru, za krásne vianočné spracovanie tohto koncertu. 

Želáme Vám príjemné počúvanie a potlesku na rozdávanie:)


Vianočné triedne virtuálne prehrávky žiakov z triedy Mgr. Iriny Školníkovej, PhD. 


Videopozvánka na Virtuálne Vianočné prehrávky triedy Mgr. Iriny Školníkovej, PhD. 


Pre všetky ročníky HN: V tomto predvianočnom čase som pre Vás pripravila niekoľko zaujímavých informácií o najznámejšej kolede na svete TICHÁ NOC. Prajem Vám všetkým krásne požehnané Vianoce Vaša učiteľka HN Učíme sa dištančne - maľujeme doma:)

Nová úloha pre našich výtvarníkov.


HUDOBNÁ NÁUKA

Milí naši teorkári,

prichádzame k Vám v tomto predvianočnom období opäť s niečím zaujímavým. Máme pre Vás pripravené pekné a náučné video, v ktorom sa niečo nové dozviete.

1., 2., 3., 4. ročník / 1. časti  https://www.youtube.com/watch?v=Kf225rAqLvI

1., 2. ročník / 2. časti  https://www.youtube.com/watch?v=oycP5eFuKk4


Nové video pre žiakov výtvarného odboru.


VIANOČNÉ INŠPIRÁCIE pre našich výtvarníkov


HUDOBNÁ NÁUKA - nové úlohy na dištančné vzdelávanie


NOVÉ VIDEO pre všetkých žiakov výtvarného odboru SZUŠ

P.S. Neprehliadnite odkaz na záver :)


Nové úlohy pre žiakov hudobnej náuky: 


Nové úlohy/inšpirácie pre všetkých žiakov VÝTVARNÉHO ODBORU

Vaše odfotené práce, prosím, posielajte svojim pani učiteľkám cez Messenger alebo na e-mail szus.skalite@gmail.com . Tešíme sa na ne!


Hudobná náuka - pracovné listy pre žiakov


Milí žiaci výtvarného odboru, pripravili sme pre vás inšpiráciu - pracovné listy. Pre mladších žiakov Stromy z bublinkovej fólie a pre žiakov vyšších ročníkov ll. časti pracovný list Kresba detailov tváre. Budeme radi, ak budete tvoriť a maľovať doma a pošlete nám fotky vašich prác na szus.skalite@gmail.com. 


OZNAM HUDOBNÁ NÁUKA:                                                                                                       

Dobrý deň milí moji ,, teorkári''. Aj tento týždeň vás chcem potešiť niečím pekným v rámci Hudobnej náuky. Keďže situácia nám nedovoľuje byť spolu a niektorí toho majú veľa, rozhodla som sa vám tento po a pred prázdninový týždeň spríjemniť peknými náučnými filmami. Pre žiakov 1.,2.,3.,4. ročníka prvej časti by som odporučila pozrieť si film https://youtu.be/WeK11q7-ZuAA pre žiakov 1., 2., 3., 4. ročníka druhej časti https://youtu.be/crVjzsqvHoY Všetkým prajem príjemný čas pri sledovaní.                        

PS: Budem veľmi vďačná, ak mi napíšete vaše dojmy z filmu. Vaša učiteľka HN


Materiál na dištančné vzdelávanie hudobnej náuky pre žiakov SZUŠ Skalité Kudlov, Skalité Ústredie a Svrčinovec. Mgr. Adriana Jarabicová


Výtvarný odbor - video na dištančné vzdelávanie - Tvorba z modelovacej hmoty

Deti, vaše práce môžete posielať na email: szus.skalite@gmail.com 


ROZHODNUTIE Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") rozhoduje takto:

1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v
termínoch30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v
a) základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
b) základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v piatom až desiatom ročníku,
c) stredných školách,
d) stredných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) jazykových školách,
f) základných umeleckých školách,


Výtvarný odbor - video na dištančné vzdelávanie - Batikovanie textilu.

Vaše práce môžete posielať na email: szus.skalite@gmail.com


Výňatok z

ROZHODNUTIA 

Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "školský zákon") súčinnosťou od 12. októbra2020do odvolania rozhoduje takto:

d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,


Zápis do SZUŠ Skalité

Zápis detí do SZUŠ Skalité bude do 15.9.2020

Oznamy SZUŠ Skalité - Kudlov na školský rok 2020/2021:

Školné.

Z dôvodu prerušeného vyučovania bude školné na nastávajúci šk.rok upravené-znížené nasledovne:

1.polrok-

hudobný odbor 14 euro

výtvarný/tanečný /multimediálny odbor 10 euro

----------------------------------------------------

2.polrok-

hudobný odbor 35 euro

výtvarný/tanečný/multimediálny odbor 25 euro

----------------------------------------------------

Upravené školné platí pre žiakov pokračujúcich v štúdiu v SZUŠ, žiaci ktorí nebudú pokračovať môžu požiadať vedenie školy o vrátenie časti školného (potrebné predložiť doklad o zaplatení školného za 2.polrok).

Rodičia ,ktorí prišli o zamestnanie môžu požiadať vedenie školy o odpustenie školného (potrebný je doklad z úradu práce).

Noví žiaci platia školné v oboch polrokoch v plnej výške!

Odbory.

A tento školský rok budeme pokračovať v odboroch ktoré sú zabehnuté z minulosti:

Hudobný odbor - spev, hra na klavíri, keyborde, akordeóne, heligónke, gitare, husliach, flaute, bicích nástrojoch

Výtvarný odbor

Tanečný odbor

Literárno-dramatický odbor

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby - deti od 5. ročníka ZŠ

Podrobne o odbore nájdete na stránkach:

https://www.szus-skalite.sk/odbor-audiovizualnej-a-multimedialnej-tvorby/

https://www.youtube.com/watch?v=r4cViOV2Xto&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0MJoAw9Dy4HCzotR9tg74w1bmzMmkQViNlCvcHQDejyYLbrkDppgbpF-A

Prihlášky.

Na web stránke https://www.szus-skalite.sk/tlaciva/

V deň zahájenia školského roka 2020/2021 bude k dispozícii pedagóg SZUŠ

Pošleme na základe dopytu na mailovej stránke: szus.skalite@gmail.com

Pošleme po poslaní sms na mobilne čísla 0907 373 230 a 0948 398 211.

Hygiena.

Na základe pokynov Ministerstva školstva, hygienických nariadení SZUŠ zabezpečuje všetky ochranné prostriedky pre učiteľov SZUŠ ako aj dodržiavanie hygienických opatrení k ochrane zdravia detí v čase vyučovania v SZUŠ Skalité.

Záver:

COVID-19 zmenil mnoho v spôsoboch a zvykoch nášho života. Zmenil aj spôsoby a metódy vyučovania.

Nezmenil však naše odhodlanie odovzdávať vedomosti v oblasti umeleckého vzdelávania a nezmenil radosť s práce s Vašimi deťmi.

Preto sa tešíme na otvorenie nového školského roka.

Vedenie SZUŠ Skalité - Kudlov

Rozhodnutie zriaďovateľa.


Na základe rozhodnutia vedenia školy so zriaďovateľom SZUŠ Skalité nebude obnovovať  vyučovanie od 1.6.2020.


Vyučovanie žiakov bude pokračovať dištančnou metódou.

Začiatok individuálneho vzdelávania v SZUŠ Skalité od 1.6.2020 !!!!!!!!!!!!!!
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28.5.2020 sa obnovuje vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od 1.6.2020.

Vyučovanie bude len pre individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Organizácia vyučovania bude upresnená po konzultácii s riaditeľmi Základných škôl.

O ďalšom postupe budeme priebežne informovať.

V zmysle rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga zo dňa 28.4.2020 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ SZUŠ Skalité oznamuje, že nebudú hodnotené niektoré predmety z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

V hudobnom odbore nebudú hodnotené predmety: štvorručná hra, komorná hra, komorný spev, zborový spev.

Vo výtvarnom odbore nebudú hodnotené predmety: grafika, modelovanie a práca s materiálom.

Komisia pre záverečné súšky.


Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Skalité - Kudlov vymenoval členov komisie pre záverečné skúšky.

Zloženie komisie:

Mgr. Romam Capek - predseda komisie

Kristína Urbánková DiS.art. - člen komisie

pedagóg absolventa - člen komisiePrihláška do SZUŠ Skalité-Kudlov na šk. rok 2020/21


V prípade záujmu o umelecké štúdium v našej SZUŠ si môžete stiahnuť prihlášku. Vypísanú a podpísanú môžete:

- odoslať na mailovú adresu školy: szus.skalite@gmail.com

- odovzdať priamo príslušnému p. učiteľovi

- zaslať na adresu školy: SZUŠ Skalité-Kudlov 781, p.o.box 4, 023 14 Skalité


Prihláška na stiahnutie sa nachádza v časti TLAČIVÁ

Prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020
do 10. septembra 2020
.

Konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé

druhy štúdia a odbory oznámime  do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na facebooku SZUŠ Skalité, na tejto
web stránke  a verejne dostupnom mieste.

Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej umeleckej školy sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Učíme na diaľku.

V oddelení - ODBORY SZUŠ sú priame kontakty na učiteľov, ktorý Vás oboznámia s formamy

a spôsobmi vyučovania.

Hudobný odbor

https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI                     https://www.youtube.com/watch?v=AUJuMZQT5w4

https://stream.filharmonia.sk/                                                         https://www.staatsoperlive.com/


Výtvarný odbor:

https://artsandculture.google.com/explore                                   https://www.sng.sk/sk https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/545598-karantena-navstivte-muzea-500-muzei-a-galerii-ponuka-virtualne-prehliadky/?fbclid=IwAR2p3AAHZX1odNwVsG2oU5w-KxSv


Tanečný odbor:

https://www.dancingalonetogether.org/?fbclid=IwAR2dkEMbWuenBjWkaSW4IR2qRUmouF85F1UNQntzV6y8aqfJPS-PVa-GqcM https://www.facebook.com/pg/aidt.co.za/posts/?ref=page_internal                           https://www.youtube.com/playlist?list=PL8BxrjTBdgGkPVw1gjYo9nj7leAoiwSqD

 

Vyučovanie prebieha na základe odporúčaní Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR

a Asociácie základných škôl.

COVID-19: Krízový štáb zavádza prísne opatrenia, zatvárajú sa školy.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/