Rozhodnutie zriaďovateľa.


Na základe rozhodnutia vedenia školy so zriaďovateľom SZUŠ Skalité nebude obnovovať  vyučovanie od 1.6.2020.


Vyučovanie žiakov bude pokračovať dištančnou metódou.

Začiatok individuálneho vzdelávania v SZUŠ Skalité od 1.6.2020 !!!!!!!!!!!!!!
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 28.5.2020 sa obnovuje vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od 1.6.2020.

Vyučovanie bude len pre individuálne vyučovanie s jedným žiakom.

Organizácia vyučovania bude upresnená po konzultácii s riaditeľmi Základných škôl.

O ďalšom postupe budeme priebežne informovať.

V zmysle rozhodnutia ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga zo dňa 28.4.2020 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 riaditeľ SZUŠ Skalité oznamuje, že nebudú hodnotené niektoré predmety z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

V hudobnom odbore nebudú hodnotené predmety: štvorručná hra, komorná hra, komorný spev, zborový spev.

Vo výtvarnom odbore nebudú hodnotené predmety: grafika, modelovanie a práca s materiálom.

Komisia pre záverečné súšky.


Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Skalité - Kudlov vymenoval členov komisie pre záverečné skúšky.

Zloženie komisie:

Mgr. Romam Capek - predseda komisie

Kristína Urbánková DiS.art. - člen komisie

pedagóg absolventa - člen komisiePrihláška do SZUŠ Skalité-Kudlov na šk. rok 2020/21


V prípade záujmu o umelecké štúdium v našej SZUŠ si môžete stiahnuť prihlášku. Vypísanú a podpísanú môžete:

- odoslať na mailovú adresu školy: szus.skalite@gmail.com

- odovzdať priamo príslušnému p. učiteľovi

- zaslať na adresu školy: SZUŠ Skalité-Kudlov 781, p.o.box 4, 023 14 Skalité


Prihláška na stiahnutie sa nachádza v časti TLAČIVÁ

Prijímacie skúšky na šk. rok 2020/2021

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020
do 10. septembra 2020
.

Konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé

druhy štúdia a odbory oznámime  do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na facebooku SZUŠ Skalité, na tejto
web stránke  a verejne dostupnom mieste.

Prijímacie skúšky do Súkromnej základnej umeleckej školy sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


Učíme na diaľku.

V oddelení - ODBORY SZUŠ sú priame kontakty na učiteľov, ktorý Vás oboznámia s formamy

a spôsobmi vyučovania.

Hudobný odbor

https://www.youtube.com/watch?v=x0HNRxWQ5uI                     https://www.youtube.com/watch?v=AUJuMZQT5w4

https://stream.filharmonia.sk/                                                         https://www.staatsoperlive.com/


Výtvarný odbor:

https://artsandculture.google.com/explore                                   https://www.sng.sk/sk https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/545598-karantena-navstivte-muzea-500-muzei-a-galerii-ponuka-virtualne-prehliadky/?fbclid=IwAR2p3AAHZX1odNwVsG2oU5w-KxSv


Tanečný odbor:

https://www.dancingalonetogether.org/?fbclid=IwAR2dkEMbWuenBjWkaSW4IR2qRUmouF85F1UNQntzV6y8aqfJPS-PVa-GqcM https://www.facebook.com/pg/aidt.co.za/posts/?ref=page_internal                           https://www.youtube.com/playlist?list=PL8BxrjTBdgGkPVw1gjYo9nj7leAoiwSqD

 

Vyučovanie prebieha na základe odporúčaní Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR

a Asociácie základných škôl.

COVID-19: Krízový štáb zavádza prísne opatrenia, zatvárajú sa školy.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/